• English (English)
پرینت

دستگاه های آزمایشگاهی

adam-mc

دستگاه خودکار شمارشگر سلول های سوماتيک در شير- ADAM SSC

شمارش خودکار سلول های سوماتيک در شير با استفاده از روش رنگ آميزی با پروپيديوم آيودايد

تجهيزات پزشکی

Powered by PARS DATA